28 maart 2019Vrijwilligerswerk 's-Hertogenbosch onderbelicht

Sinds de zomer 2017 heeft de gemeente ’s-Hertogenbosch twee onderzoeken gedaan naar het vrijwilligerswerk, één over de tevredenheid van vrijwilligers (2017) en één naar de omvang van het vrijwilligerswerk (2018). Deze onderzoeken lijken in de welbekende bureaula te zijn verdwenen. Ze zijn onopvallend gepubliceerd. Bestuurlijk en publicitair is er geen aandacht aan besteed. Het gemeentebestuur ventileerde geen standpunt of zienswijze op de gevonden resultaten. Spijtig! Jaarlijks wordt er toch zo'n 9,5 miljoen uur werk verzet door vrijwilligers (6.000 fte's). Jammer!

Afgelopen december arrangeerden gemeente 's-Hertogenbosch en Vrijwilligersnetwerk Galant een waarderingsavond voor vrijwilligers in het bestuurscentrum. Circa 200 mensen waren aanwezig en hadden een leuke avond. Spijtig genoeg schitterde het gemeentebestuur door afwezigheid. Jammer!

Vorig jaar maart gaf het voltallige college van B. en W. acte de préséance tijdens NLdoet, de grootste vrijwilligerscampagne van Nederland waar ook het Koninklijk Huis sinds jaar en dag aan mee doet. Prachtig! Dit jaar was halverwege maart alleen de portefeuillehouder vrijwilligerswerk actief tijdens NLdoet, en dat na enig aandringen. Jammer!

Navraag bij de gemeente leert dat vrijwilligerswerk geen prioriteit heeft. ‘Het gaat goed met het vrijwilligerswerk in ’s-Hertogenbosch en dus heeft het geen bestuurlijke en beleidsmatige prioriteit.’ Een bijzondere opvatting die past bij de gedachte dat de publieke sector een ‘probleemindustrie’ is. Heb of presenteer je een probleem, dan krijg je aandacht. Gaat het goed of heb je een oplossing, dan verdwijn je naar de achtergrond en ben je snel uit beeld. Jammer!

Als we zo kinderen zouden opvoeden - zijn ze lastig dan krijgen ze aandacht; doen ze hun best dan raken ze uit beeld - dan zouden er veel meer probleemkinderen rond lopen. Goed gedrag belonen is een betere veranderingsstrategie dan problematisch gedrag aandacht geven.

Vrijwilligerswerk drijft op aandacht en waardering voor mensen, de vrijwilliger. Het gemeenschapsleven bloeit en het aantal nieuwe organisaties groeit nog elk jaar. Beneden de rivieren is volgens het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) 's-Hertogenbosch de gemeente met het hoogste percentage vrijwilligers (46,6%). Tilburg (41,8%) en Eindhoven (40,9%) kunnen er niet bij in de schaduw staan. Breda, ook een vestingstad, komt nog het dichtst in de buurt (45%). Dit is des te meer opvallend omdat sinds jaar en dag in de andere steden meer ondersteuning van vrijwilligerswerk bestaat dan in ’s-Hertogenbosch.

Sinds 2000 is het vrijwilligersleven in ’s-Hertogenbosch flink gegroeid, zowel qua vrijwilligers (+40%) als qua organisaties (254 nieuwe organisaties). Een mooi resultaat dat veel levendigheid en innovatiekracht toont. Toevalligerwijs zijn eind vorige eeuw en in het begin van deze eeuw ook de ondersteuningsstructuren van het vrijwilligerswerk opgezet. Een noodzakelijke en slimme zet die zijn waarde heeft bewezen.

Nu het vrijwilligerswerk op zijn hoogtepunt lijkt te zijn, neemt de beleidsmatige en bestuurlijke aandacht af. Dit is niet handig en wijs. Het is om twee redenen verstandig om bij de les te blijven: 1. Het is zonde van de eerdere investeringen om het nu uit je handen te laten vallen. 2. Door te anticiperen op de te verwachten krimp vanwege bevolkingsopbouw kun je sturend optreden en toekomstige problemen voorkomen.

Reguleren, bekostigen, faciliteren en waarderen zijn vier interventiemethoden die de overheid tot zijn beschikking heeft. Deze volgorde wordt van oudsher gehanteerd als de nood aan de man komt. De eerste 2 – 3 methoden nemen doorgaans zo veel tijd en energie in beslag dat voor de vierde, waarderen, weinig ruimte meer is. Dit terwijl waarderen (aandacht geven) juist de goedkoopste, effectiefste en leukste interventie is, zowel voor de ontvanger als de gever. En dat geldt zeker voor het omvangrijke vrijwilligerscorps in ’s-Hertogenbosch. Kleine moeite, groot plezier!

GROEI KUN JE STIMULEREN, KRIMP MOET JE BEGELEIDEN.

Zie voor achtergrond informatie:
Lokaal vrijwilligerswerk bloeit, maar de tijd dringt!
Drie manieren om vrijwilligerswerk te versterken

Meer publicaties en onderzoek

 

Sociaal aandeelhouders

Help Mooi zo Goed zo!

Wil je helpen of heb je hulp nodig? Neem contact met ons op!

Bel 088-0237500 info@mzgz.nl